top of page

הפיליפינים - זכות הצבעה של אזרחים בתפוצות


- הפיליפינים מהווה מקרה בוחן מעניין, משום שכלכלת המדינה מסתמכת רבות בכספים ששולחים עובדים פיליפינים מחוץ לפיליפינים. החברה מעודדת את תושביה לרכוש שפה ומיומנויות הנדרשות מחוצה לה על מנת לצאת מגבולות המדינה לפרקי זמן למטרות עבודה. כך קורה, שחלק ממוסדות הלימוד מלמדים בשפה האנגלית כדי לעודד את היכולות הגלובליות של האזרחים.

נכון לשנת 20219 ישנם למעלה מ12 מליון פיליפינים המתגוררים מחוץ לפיליפינים.


- כתוצאה מזה, בשנת 2003 העבירו חקיקה שתאפשר לאזרחים פיליפינים להצביע גם מחוץ לפיליפינים. יחד עם זה, הערימו קשיים בירוקרטים לא קטנים בהרשמה וכך יצא שרק כחצי מליון פיליפינים נרשמו להצבעה ומתוכם, בבחירות של 2004 הצביעו בפועל רק כרבע מליון פיליפינים מחוץ לפיליפינים.

חלק מהסיבות לכך היו כרוכות במיקום הקלפיות שלא היו נגישות לכלל האוכלוסיה, הצורך ביום חופש, עלויות נסיעה וכד'.


- מעניין לציין שאחד הקריטריונים לרישום להצבעה מחוץ למדינה היא הצהרת כוונה לשוב למדינה תוך שלוש שנים מיום הרישום. במידה ואדם הצהיר כוונה ולא חזר לפיליפינים, וניסה להצביע שוב ממקום מושבו, הוא עשוי להענש בשנת מאסר וזכותו להצביע מחו"ל תישלל לצמיתות. הקריטריון הזה הינו החסם העיקרי שמונע מאזרחים פיליפינים להירשם להצביע מחו"ל.


- אזרחים פיליפינים יכולים להצביע בשני אופנים:

הראשונה היא באופן אישי בנציגות הקרובה למגוריהם והשניה היא בדואר. רק 5% מהבוחרים הרשומים הצביעו באמצעות הדואר, לעומת זאת, הצבעה בנציגויות התקיימה ב70 מדינות ברחבי העולם.

bottom of page