top of page

גרמניה - זכות הצבעה של אזרחים בתפוצות


גם גרמניה היא מדינה עם היסטוריה ארוכה וסבוכה בכל הקשור לפיתוח ושימור על דמוקרטיה. בתוך כך, היום היא אחת המדינות המובילות באיחוד האירופי ובתוך כך, היא מקרה בוחן מעניין למתן זכויות הצבעה.


בגרמניה, כל אזרח גרמני מעל גיל 18 רשאי לבחור ולהיבחר בבחירות הפרלמנטריות והמקומיות. כל אזרח אשר שהה בגרמניה למעלה משלושה חודשים רצוף לאחר גיל 14 רשאי להצביע מחוץ לגרמניה באמצעות הדואר, עד 25 שנה. פה ישנה אבחנה בין מדינות האיחוד האירופי לבין שאר העולם. בתוך האיחוד ניתן להצביע ללא הגבלה. בנוסף, אזרח של האיחוד האירופי אשר מתגורר בגרמניה לפחות שלושה חודשים רשאי גם הוא להצביע בבחירות מקומיות, וכמובן גם בבחירות לפרלמנט האירופי.


אזרח השוהה דרך קבע מחוץ לגרמניה צריך להירשם במחוז הרלוונטי עבורו על מנת להשתתף בבחירות. לעומת זאת, גרמני אשר נמצא באופן זמני בחו"ל, למשל בחופשה, יהיה רשום אוטומטית לבחירות ויוכל לממש את זכותו באמצעות הדואר. גם עבור הרגעים הבלתי צפויים מצאו הגרמנים פתרון לאפשר הצבעה. גרמני אשר לא יוכל להגיע להצביע ביום הבחירות באופן לא צפוי (מחלה, עזיבה פתאומית), יוכל לממש את זכות הבחירה שלו באמצעות נציג.


באתר הגרמני מצוין דבר מעניין. בנוסף לזכות הצבעה עד 25 שנה, רשאי להצביע בחו"ל אזרח גרמני אשר הוכיח שיש לו קשר והיכרות אישיים עם הפוליטיקה הגרמנית ושתוצאות הבחירות ישפיעו עליו באופן ישיר. טרם מצאנו פירוט כיצד ניתן להוכיח קשרים אישיים כאלה אבל זו בהחלט נקודה מעניינת למחשבה.

bottom of page